Działanie 8.6 – sprostowanie zapisów Regulaminu konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K23/17

Dodano przez: Daniel Sawicki | 2 czerwca 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, informuje w dniu dzisiejszym, tj. 02.06.2017 r., iż właściwa nazwa celu szczegółowego Działania 8.6 wskazana  w części 4.2 Regulaminu konkursu Płaszczyzna dopuszczalności – Kryterium dopuszczalności nr 1 to: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.