Działanie 8.6 – Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w Szczecinie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 14 marca 2018

W dniu 13 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Działanie to realizowane będzie w trybie konkursowym (konkurs nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18) dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Podczas spotkania omówiono regulamin naboru wniosków, skupiając się przede wszystkim na omówieniu kryteriów konkursowych i wymaganiach stawianych Wnioskodawcom. Przedstawiono również schemat i zmiany w zasadach oceny wniosków oraz zaprezentowano zmiany dotyczące informacji i promocji. Ponadto, w czasie panelu dyskusyjnego, pracownicy WUP w Szczecinie odpowiedzieli na wszystkie pytania i wątpliwości uczestników.

Celem planowanych do realizacji przedsięwzięć jest wzmocnienie szkolnictwa zawodowego w naszym regionie, działania na rzecz poszerzenia oferty kursów zawodowych dla osób dorosłych, chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje, jak również doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Prezentacja ze spotkania