Działanie 8.6 – Spotkanie dotyczące naboru wniosków w Koszalinie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 19 kwietnia 2019

19 kwietnia 2019 r. w koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.6 RPO WZ  2014-2020 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących  w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Konkurs nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19.

Konkurs skierowany jest na podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenia zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego.

Podczas spotkania szczegółowo omówiono m.in. główne cele Działania, kryteria wyboru projektów, zasady oceny wniosków, oraz wytyczne do realizacji. Padły także odpowiedzi na szereg pytań zadanych przez projektodawców.

Pobierz plik:

Prezentacja ze spotkania