Działanie 8.6 RPO WZ 2014-2020 nabór nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16

Dodano przez: admin | 7 kwietnia 2016

W związku z pojawiającymi się pytaniami/wątpliwościami Wnioskodawców dotyczącymi grupy docelowej tj. osób które można objąć wsparciem w projektach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru nr: RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16,

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucja Organizująca Konkurs prosi Wnioskodawcówo szczególne zwrócenie uwagi na fakt, iż zapisy Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wskazujące, iż projekt ma być skierowany do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (w przypadku osób fizycznych – uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, natomiast w przypadku osób bezdomnych, przebywają one na tym obszarze, a w przypadku innych podmiotów, posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego)(str. 34) mają jedynie charakter wskazówki i są szersze aniżeli zapis kryterium dopuszczalności nr 6 Zgodność wsparcia pkt. 1 Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osób fizycznych, które zamieszkują na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

Oznacza to, iż możliwość uczestnictwa w projekcie mają tylko i wyłącznie osoby, które zamieszkują na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego – zgodnie z definicją i opisem znaczenia kryterium zawartymi w Regulaminie konkursu.