Działanie 8.6 – Informacja po spotkaniu w Koszalinie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 31 stycznia 2020

Dnia 31 stycznia br. w koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Działanie to realizowane będzie w trybie konkursowym nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20.

Celem konkursu jest podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego.

Podczas spotkania omówiono regulamin naboru wniosków, wysokość alokacji, schemat i zasady oceny wniosków, najczęściej popełniane błędy w poprzednich naborach w ramach przedmiotowego Działania oraz zaprezentowano zasady dotyczące informacji i promocji.

Prezentacja ze spotkania