Działanie 8.6 – Aktualizacja Regulaminu konkursu oraz harmonogramu przeprowadzenia etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 13 marca 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20 w wersji 1.2 z dnia 13.03.2020 r. oraz aktualny harmonogram przeprowadzenia etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania.

W Regulaminie nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20 wprowadzono zmiany zgodnie z Rejestrem zmian przedstawionym w załączonej tabeli.

Pobierz plik:

Ragulamin konkursu – wersja 1.2
Zaktualizowany harmonogram oceny
Tabela rejest zmian