Działanie 8.6 – Aktualizacja regulaminu konkursu

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 1 kwietnia 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20 w wersji 1.3 z dnia 01.04.2020 r. oraz aktualny harmonogram przeprowadzenia etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania.

W Regulaminie nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20 wprowadzono zmiany zgodnie z Rejestrem zmian przedstawionym w załączonej tabeli.

Pobierz plik:
Regulamin konkursu (wersja 1.3), tabela rejestr zmian, tabela do naboru, wzór listy sprawdzającej (załącznik 7.10), harmonogram