Działanie 8.3 Kryterium dopuszczalności – informacja

Dodano przez: Daniel Sawicki | 26 lutego 2018

Informacja dotycząca kryterium dopuszczalności w zakresie zgodności wsparcia „Wnioskodawca nie otrzymał dofinansowania na takie same działania dla tych samych placówek w ramach Działania 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.  Typ projektów 1 – 5.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż przedmiotowe kryterium ma na celu niepowielanie działań w szkołach/placówkach objętych wsparciem w ramach projektów składanych w odpowiedzi na dotychczas ogłaszane konkursy w ramach Działań 8.2, 8.3, 8.5.
Oznacza to przede wszystkim, iż Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie na inną niż w poprzednich konkursach szkołę/placówkę.
Dopuszcza się również możliwość ubiegania się o dofinansowanie na tą samą szkołę/placówkę objętą wsparciem w poprzednich w/w konkursach, przy czym ubieganie się o dofinansowanie na tę samą  szkołę/placówkę możliwe jest pod warunkiem realizacji form wsparcia, na które Wnioskodawca nie otrzymał do tej pory dofinansowania w ramach Działań 8.2, 8.3 oraz 8.5.
Za formę wsparcia rozumiany jest poszczególny „podtyp” danego „typu” projektów wskazanego w Regulaminie Konkursu dla Działania 8.3 jako możliwy do realizacji.
Nie jest dozwolona realizacja tej samej formy wsparcia w ramach danego typu projektu np. typ projektu nr 1 lit. c „realizacja różnych form rozwijających uzdolnienia”, w przypadku gdy została ona już dofinansowana w ramach działań 8.2, 8.3 oraz 8.5.
Jednocześnie, WUP informuje, iż w celu spełnienia przedmiotowego kryterium Wnioskodawca winien w treści wniosku umieścić oświadczenie iż nie otrzymał dofinansowania na takie same działania dla tych samych placówek w ramach Działania 8.2, 8.3 i 8.5 RPO WZ 2014-2020, tj. konkursów nr: RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16, RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16, RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17, RPZP.08.05.00-IP.02-32-001/15 (w ramach RPZP.KS-IZ.00-32-001/15).
Szczegółowe informacje dostępne będą w aktualizacji Regulaminu Konkursu 8.3, który udostępniony Państwu zostanie  w terminie późniejszym.