Działanie 8.4 Realizacja typu projektu nr 8

Dodano przez: Alicja Giszczak | 25 listopada 2016

 
W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi możliwości realizacji w ramach Działania 8.4 RPO WZ wyłącznie typu projektu nr 8, uwzględniającego wsparcie ucznia zdolnego przez szkołę, która osiągnęła wynik egzaminu gimnazjalnego wyższy od średniej dla województwa, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, co następuje.

 

Zgodnie z obowiązującymi w dniu ogłoszenia konkursu regulacjami (Wytyczne w obszarze edukacji z dn. 2 czerwca 2015 r.), w ramach typu projektu nr 8 nie jest możliwe wsparcie ucznia zdolnego. Ponadto projekt o takim zakresie nie może być realizowany przez gimnazja, których uczniowie w roku 2015 osiągnęli wynik egzaminu gimnazjalnego wyższy od średniej dla województwa. Szkoły te nie mogą bowiem realizować jednocześnie typu projektu nr 6, w którym zaplanowano wsparcie ucznia zdolnego.

 

Niezależnie od powyższego, zapisy RPO WZ 2014-2020 co do zasady nie wykluczają gimnazjów ze wsparcia w ramach typu projektu nr 8. Realizacja obligatoryjnego doradztwa edukacyjno-zawodowego (wskazanego literalnie w typie projektu nr 6) może odbywać się również w ramach porad i konsultacji, możliwych do sfinansowania w typie projektu nr 8. Tym samym szkoły gimnazjalne, które osiągnęły wyniki egzaminów wyższe niż średnia wojewódzka mogą realizować wyłącznie typ projektu nr 8, spełniając jednocześnie wymogi wskazane w kryterium dostępu Zgodności wsparcia pkt 11.

 

Jednocześnie informujemy, że świetle zmienionych w dniu 6 września 2016 r. zapisów Wytycznych w obszarze edukacji, umożliwiających wsparcie ucznia zdolnego w ramach działań związanych z indywidualizacją pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi Instytucja Zarządzająca RPO WZ 2014-2020 wprowadziła takie możliwości do zapisów SOOP RPO WZ w obszarze wsparcia edukacji ogólnej w Działaniu 8.2. Placówki szkolne, które w związku z przedmiotową sytuacją nie mogły aplikować o środki w ramach konkursu dla Działania 8.4, będą mogły to uczynić w konkursie dla Działania 8.2, który został ogłoszony w dniu 10.11.2016 r. (termin składania wniosków od 14.12.2016 r. do 12.01.2016 r.).