Działanie 8.4 – Nabór wniosków w trybie konkursowym

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 25 stycznia 2019

Dnia 25 stycznia 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, Numer naboru: RPZP.08.04.00-IP.02-32-K46/19.

Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl/. Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie i Koszalinie.

Informacje do ogłoszenia o naborze
Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

Numer naboru:  RPZP.08.04.00-IP.02-32-K46/19

Termin, od którego można składać wnioski 01.03.2019 r.
Termin, do którego można składać wnioski 02.04.2019 r. do godziny 15:00:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu  

01.07.2019 r.

 

Miejsce składania wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

pok. 006 (Kancelaria)

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na:

1) opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej w LSI2014;

2) dostarczeniu do IOK WUP formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy.

UWAGA!  Brak wpływu pisemnego wniosku o przyznanie pomocy oznacza, iż dokumentacja aplikacyjna została nieskutecznie złożona i nie może zostać przekazana do weryfikacji w zakresie warunków formalnych.

Wniosek w systemie LSI2014 należy opublikować w terminie naboru projektów tj. od 01.03.2019 r. do 02.04.2019 r. do godziny 15:00:00.

 IOK nie dopuszcza możliwości skrócenia naboru wniosków o dofinansowanie.

UWAGA! Wnioski opublikowane w systemie LSI2014 po godzinie 15:00:00 ostatniego dnia naboru uznane będą za złożone po terminie. 

Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku wpływu  przesyłki do Kancelarii WUP w Szczecinie  w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru tj. do dnia 08.04.2019 r.

UWAGA! Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę wpływu do kancelarii WUP w Szczecinie.

Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach  działania 8.4 mogą się ubiegać:

– organy prowadzące szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych),

– organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie edukacji.

Na co można otrzymać dofinansowanie? 7. Kształcenie u uczniów i słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych głównie poprzez:

 1. realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem,
 2. realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,
 3. realizację różnych form rozwijających uzdolnienia,
 4. wdrożenie nowych form i programów nauczania,
 5. tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych,
 6. organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów lub słuchaczy,
 7. nawiązywanie współpracy z otoczeniem  społeczno – gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty w celu  osiągnięcia założonych celów edukacyjnych,
 8. wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL,
 9. pomoc stypendialną dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym,
 10. doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów lub słuchaczy, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi edukacyjnymi,
 11. realizację zajęć poza szkołą lub poza lekcjami.

8. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli prowadzących kształcenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz umiejętności uniwersalnych  poprzez:

 1. kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER, studia podyplomowe,
 2. wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
 3.  realizację w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania,
 4. staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty albo instytucjami wspomagającymi szkoły/placówki,
 5. współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, specjalnymi ośrodk szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
 6. wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.

9. Indywidualizację pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym ucznia młodszego i wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki szkolnej poprzez:

 1. doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,
 2. przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania ww. pomocy dydaktycznych w pracy,
 3. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty, w tym:
 • zajęć specjalistycznych, prowadzonych w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, w tym: zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, organizowanych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,
 • warsztatów,
 • porad i konsultacji,

10. Tworzenie i wdrażanie zajęć mających na celu zwiększenie przedsiębiorczości i innowacyjności na poziomie edukacji szkolnej (w tym w zakresie umiejętności uniwersalnych) – m.in. w postaci zakupu niezbędnego wyposażenia, prowadzenia zajęć, przygotowania nauczycieli do prowadzenia takich zajęć.

11. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu głównie poprzez:

 1. wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno – przyrodniczych ,
 2. doskonalenie umiejętności,  kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
 3. kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,

12. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szczególności poprzez:

 1. wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,
 2. podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym
  w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty, w tym włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego ,
 3. kształtowanie i rozwijanie podstawowych kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń,
 4. programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy przez naukę programowania.
Kryteria wyboru projektów Zostały określone w Regulaminie konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu 90% (85% EFS, 5% budżet państwa)
Minimalny wkład własny wynosi 10%
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 5 467 087,08 zł
Regulamin konkursu Dostępny na stronie www.wup.pl, www.rpo.wzp.pl, www.koszalin.pl/zit oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Wzór wniosku o dofinansowanie Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.
Wzór umowy o dofinansowanie Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).
Pytania i odpowiedzi

 

Pytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl,

efskoszalin@wup.pl,

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/.

Linki www.wup.pl/, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Wersje archiwalne dokumentów

nd

Pobierz plik:

Regulamin konkursu
Załączniki
Harmonogram