Działanie 8.4 – Informacja ze spotkania w Koszalinie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 20 lutego 2019

W dniu 20 lutego 2019 r. w koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.4  Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzącychkształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadpodstawowymi ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Działanie to realizowane będzie w trybie konkursowym nr  RPZP.08.04.00-IP.02-32-K46/19.

Podczas spotkania omówiono regulamin naboru wniosków, wysokość alokacji, schemat i zasady oceny wniosków, najczęściej popełniane błędy w poprzednich naborach w ramach przedmiotowego Działania oraz zaprezentowano zasady dotyczące informacji i promocji. Ponadto, w czasie panelu dyskusyjnego, pracownicy Filii WUP w Koszalinie oraz pracownicy Biura ZIT KKB OF odpowiedzieli na wszystkie pytania oraz wątpliwości uczestników. W spotkaniu informacyjnym udział wzięło 20 osób.

Celem rozpoczynanych przedsięwzięć jest doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów oraz ich umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy a także rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Prezentacja WUP

Prezentacja  ZIT KKBOF