Działanie 8.3 w ramach RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 31 maja 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej powołanej w celu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj.  31.05.2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu  nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16 w wersji 1.3.
W przedmiotowym Regulaminie wprowadzono zmiany w zakresie:
  • systemu wyboru wniosków o dofinansowanie;
  • kryteriów wyboru projektów;
  • wzorów udostępnionych Umów o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami;
  • doprecyzowania zapisów w rozdziale 3.5 Wymagania dotyczące partnerstwa
    w projekcie
    w zakresie zakazu nawiązywania partnerstwa pomiędzy niektórymi podmiotami;
  • uszczegółowienia zapisów dotyczących definicji środków publicznych stosowanych przy uproszczonych metodach rozliczania wydatków;
  • wprowadzenia zmiany dotyczącej zniesienia wymogu spełnienia przez projekt 60% punktów przy ocenie na płaszczyźnie jakości dokonywanej przez IP ZIT SOM.
Nowy system oceny wniosków o dofinansowanie opiera się na założeniu jednofazowej oceny WUP w Szczecinie oraz zmianie kolejności oceny kryteriów wyboru projektów wg następującej sekwencji: kryteria dopuszczalności, wykonalności, jakości, premiujące, administracyjności i następnie skierowanie projektów do II fazy oceny – oceny strategicznej (jeśli dotyczy)/ oceny kryteriów jakości dokonywanej przez IP ZIT. W efekcie oznacza to, iż projekt skierowany do poprawy/ uzupełnień to projekt, który przeszedł pozytywnie wstępną ocenę oraz ocenę wg. kryteriów jakości i premiujących, natomiast poprawie/ uzupełnień podlegają kwestie ujęte w ocenie kryteriów administracyjności.
Zmiana kryteriów wyboru projektów (przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WZ na posiedzeniu, które odbyło się w dniach 19 – 20 maja br.) ma przede wszystkim charakter zmiany porządkującej i umożliwiającej ocenę projektów w nowym systemie oceny projektów. Opis nowego systemu wyboru projektu o dofinansowanie jak i opis zmian w kryteriach wyboru projektu został udostępniony poniżej.
Pozostałe zmiany w dokumentach mają charakter doprecyzowujący i nie wpływają na zakres jak i na generalne założenia przedmiotowego naboru.
Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16 w wersji 1.3 wraz z załącznikami, jak i dokumenty pomocnicze: opis systemu wyboru projektów przez WUP w Szczecinie, opis zmiany kryteriów wyboru projektów oraz schemat nowego systemu wyboru projektów/ schemat nowego systemu wyboru projektów ramach ZIT zostają udostępnione poniżej.
Regulamin konkursu 8.3 wersja 1.3
Regulamin konkursu 8.3 wersja 1.3
REGULAMIN-KONKURSU-RPO-ZIT_8.3_31.05.2016_wersja-1.3.docx
Version: 1.3
630,8 KiB
363 Downloads
Szczegóły
Załączniki do regulaminu 8.3 wersja 1.3
30,9 MiB
200 Downloads
Szczegóły
Opis Systemu Wyboru Projektów przez WUP w Szczecinie 8.3 wersja 1.3
Opis Systemu Wyboru Projektów przez WUP w Szczecinie 8.3 wersja 1.3
opis-systemu-wyboru-projektow-przez-WUP-w-Szczecinie_3.docx
16,2 KiB
240 Downloads
Szczegóły
Opis Zmian Kryteriów Wyboru Projektów 8.3 wersja 1.3
Opis Zmian Kryteriów Wyboru Projektów 8.3 wersja 1.3
opis-zmian-kryteriow-wyboru-projektow_4.docx
20,2 KiB
235 Downloads
Szczegóły
Schemat System Oceny ZIT 8.3 wersja 1.3
Schemat System Oceny ZIT 8.3 wersja 1.3
schemat_system_oceny_ZIT_2.docx
48,6 KiB
249 Downloads
Szczegóły
Harmonogram oceny do wersji 1.3
Harmonogram oceny do wersji 1.3
harmonogram-oceny-wersja-1.3
1,9 MiB
513 Downloads
Szczegóły