Działanie 8.3 – Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków

Dodano przez: Alicja Giszczak | 17 lutego 2017

W dniu 16 lutego 2017 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Podczas spotkania omówiono regulamin naboru wniosków, w tym: wysokość alokacji, schemat i zasady oceny wniosków, najczęściej popełniane błędy w poprzednich naborach w ramach przedmiotowego Działania. Podczas panelu dyskusyjnego udzielono odpowiedzi na pytania. Omówiono także tworzenie budżetu w generatorze wniosków o dofinansowanie.
Projekty realizowane będą w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i skierowane m.in. do uczniów i wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, ich rodziców i nauczycieli.
Celem rozpoczynanych przedsięwzięć jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Prezentacja ze spotkania