Działanie 8.3 –Spotkanie dotyczące naboru wniosków w Szczecinie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 16 lutego 2018

13 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących  w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Działanie to realizowane będzie w trybie konkursowym (konkurs nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18) dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Podczas spotkania omówiono regulamin naboru wniosków, skupiając się przede wszystkim na omówieniu kryteriów konkursowych i wymaganiach stawianych Wnioskodawcom. Przedstawiono również schemat i zmiany w zasadach oceny wniosków oraz zaprezentowano zmiany dotyczące informacji i promocji. Ponadto, w czasie panelu dyskusyjnego, pracownicy WUP w Szczecinie odpowiedzieli na wszystkie pytania, czy wątpliwości uczestników.
Celem rozpoczynanych przedsięwzięć jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.
Materiał dotyczący uproszczonych metod rozliczania podatków dostępny tutaj:
http://05-2017.biuletynrpo.wzp.pl/2017/12/04/uproszczone-metody-rozliczania/#page
Prezentacja ze spotkania