Działanie 8.3 – Nabór wniosków odofinansowanie w trybie konkursowym

Dodano przez: Alicja Giszczak | 31 stycznia 2018

Dnia 31 stycznia 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.3. Numer naboru: RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18.
Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl//. Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie i Koszalinie.
Informacje do ogłoszenia o naborze
Wstępna informacja o naborze
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach  Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Numer naboru:  RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18
Termin, od którego można składać wnioski
06.03.2018 r.
Termin, do którego można składać wnioski
04.04.2018 r. do godziny 15:00:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu
 
03.07.2018 r.
 
Miejsce składania wniosków
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
pok. 006 (Kancelaria)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30
 
Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na:
1) opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej w LSI2014;
2) dostarczeniu do IOK WUP formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy.
UWAGA!  Brak wpływu pisemnego wniosku o przyznanie pomocy oznacza, iż dokumentacja aplikacyjna została nieskutecznie złożona i nie może zostać przekazana do weryfikacji w zakresie warunków formalnych.
Wniosek w systemie LSI2014 należy opublikować w terminie naboru projektów tj. od 06.03.2018 r. do 04.04.2018 r. do godziny 15:00:00.
UWAGA! Wnioski opublikowane w systemie LSI2014 po godzinie 15:00:00 ostatniego dnia naboru uznane będą za złożone po terminie. 
Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku wpływu  przesyłki do Kancelarii WUP w Szczecinie  w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru tj. do dnia 09.04.2018 r.
UWAGA! Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę wpływu do kancelarii WUP w Szczecinie.
 
Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach  działania 8.3 mogą się ubiegać:
– organy prowadzące szkół i placówek systemu oświaty realizujących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych),
–  organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie edukacji.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
1. Kształcenie u uczniów i słuchaczy kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy głównie poprzez:
a) realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem,
b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,
c)  realizację różnych form rozwijających uzdolnienia,
d)  wdrożenie nowych form i programów nauczania,
e) tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych,
f) organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów lub słuchaczy,
g) nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły lub placówki systemu oświaty w celu realizacji programów edukacyjnych,
h) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL,
i) pomoc stypendialną dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym,
j) doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów lub słuchaczy, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
k)   realizację zajęć poza szkołą lub poza lekcjami.
2.  Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli prowadzących kształcenie w zakresie  stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających  kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności poprzez:
a)  kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i  praktyczne), w tym z wykorzystaniem pracy trenerów    przeszkolonych w ramach PO WER, studia    podyplomowe,
b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia   nauczycieli,
c)   realizację w szkole lub placówce systemu oświaty    programów wspomagania,
d) staże i praktyki nauczycieli realizowane we   współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub   placówki systemu oświaty,
e) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np.  szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, specjalnymi ośrodkami   szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, poradniami psychologicznopedagogicznymi;
f)  wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie   zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.
3.  Indywidualizacja pracy z uczniem ze szczególnymi  potrzebami edukacyjnymi, w tym ucznia  młodszego oraz ucznia zdolnego i wsparcie uczniów  zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki  szkolnej poprzez:
a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w  pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do  rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i  możliwości psychofizycznych oraz wspomagania  rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i  materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, ze szczególnym  uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które  są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,
b)  przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania  potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania ww. pomocy dydaktycznych w pracy,
c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty, w tym:
– zajęć specjalistycznych, prowadzonych w celu  stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, w tym: zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
– zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, organizowanych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,
– warsztatów,
– porad i konsultacji.
4.  Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu głównie poprzez:
a) wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,
b) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych  nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub  matematyki
5.  Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szczególności poprzez:
a)  wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach  lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,
b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z  narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty, w tym włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego,
c) kształtowanie i rozwijanie podstawowych kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń,
d) programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy przez naukę programowania.
Kryteria wyboru projektów
Zostały określone w Regulaminie konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
95% (85% EFS, 10% budżet państwa)
Minimalny wkład własny wynosi
5%
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
20 665 300,91 zł
Regulamin konkursu
Dostępny na stronie www.wup.pl, www.rpo.wzp.pl, www.zit-som.sczecin.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Wzór wniosku o dofinansowanie
Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.
Wzór umowy o dofinansowanie
Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).
Pytania i odpowiedzi
Pytania należy kierować na adres:
efs@wup.pl,
efskoszalin@wup.pl,
zit@som.szczecin.pl.
Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl//.
Linki
www.wup.pl//, www.rpo.wzp.pl, www.zit-som.sczecin.pl oraz
 www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Wersje archiwalne dokumentów
nd
Pobierz plik:
Regulamin Konkursu
Harmonogram
Załączniki