Działanie 8.10 – Zaktualizowany harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 11 sierpnia 2022

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych udostępnia zaktualizowany harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków w ramach konkursu RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22.