Działanie 8.10 w ramach RPO WZ 2014-2020 – konkurs nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15 aktualizacja Regulaminu.

Dodano przez: admin | 4 lutego 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działanie 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 03.02.2016 r.zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15 w wersji 1.3.

IP informuje, iż w przedmiotowym Regulaminie zmianie uległy zapisy dotyczące:

 • Wykazu Skrótów w Regulaminie;
 • doprecyzowania zapisu dotyczącego IP (IP RPO);
 • wskazania strony internetowej portalu internetowego funduszy europejskich;
 • pkt 1.2 Podstawy Prawnej w Regulaminie;
 • terminów realizacji określonych czynności wskazanych w Regulaminie konkursu w ppkt 1.3.5 i pkt 4.1;
 • nazwy oświadczenia o złożeniu wniosku w systemie informatycznym pisemny wniosek o przyznanie pomocy;
 • terminu związanego z doręczeniem do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w ppkt 3.1.2 Regulaminu;
 • terminu nadania pisemnego wniosku o przyznanie pomocy (np. pocztą kurierską) ppkt 3.1.6 Regulaminu;
 • pkt 3.1 ppkt 3.1.7 związanego z oceną wniosku o dofinansowania;
 • pkt 3.3, dodano nowy ppkt 3.3.1 oraz uszczegółowiono ppkt 3.3.3;
 • doprecyzowania pkt 3.4 w ppkt 3.4.1, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.10; oraz pkt 3.5 w ppkt 3.5.4;
 • doprecyzowania pkt. 4.1 „uwaga” oraz ppkt 4.1.5, 4.1.11;
 • pkt 4.1 w którym dodano nowe ppkt do Regulaminu: 4.1.20, 4.1.21, 4.1.22;
 • terminu oceny w I etapie oceny w ppkt 4.2.2, 4.2.4;
 • wydatków przedstawionych przez wnioskodawcę, które mogą być uznane za niekwalifikowane, dodano nowe ppkt 4.2.11 i 4.2.12;
 • aktualizacji ppkt: 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16;
 • kryteriów: dopuszczalności, wykonalności, jakości, administracyjności, mających umożliwić wnioskodawcy dokonania poprawy lub uzupełnienia na etapie oceny zgodności wniosku z kwalifikowalnością wydatków;
 • terminu oceny w II etapie oceny ppkt 4.3.8;
 • pkt 4.4 postępowania z wnioskami o dofinansowanie po rozstrzygnięciu konkursu;
 • omyłek pisarskich;
 • ppkt 4.5.1.1. zakresu podmiotowego i przedmiotowego procedury odwoławczej;
 • ppkt 4.5.7 skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu administracyjnego;
 • doprecyzowania ppkt 5.1.3.2, 5.1.3.3;
 • doprecyzowania cross-financingu i środków trwałych, dodano nowe ppkt 5.1.7.4, 5.1.7.5, 5.1.7.8.

Dodatkowo do przedmiotowego Regulaminu dodano przypisy o numerach 2, 8, 10, 12, 16

Ponadto IP udostępnia zaktualizowane załączniki nr:

 • 7.8 Wzór listy sprawdzającej braki formalne;
 • 7.9, który otrzymał brzmienie: wzór listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie;
 • 7.10 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie;
 • 7.12 Lista wskaźników specyficznych dla projektu określonych dla konkursu nr: RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15.

Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15 w wersji 1.3 wraz z obowiązującymi załącznikami zostaje udostępniony poniżej. Ze względu na zakres zmian wprowadzonych w dokumencie IP udostępnia również ww. Regulamin w trybie śledzenia zmian.

Regulamin konkursu Działanie 8.10 RPO WZ wersja 1.3
Regulamin konkursu Działanie 8.10 RPO WZ wersja 1.3
Reg_kon_4.02.2016r._08_10_RPO_WZ_po_aktualizacji__wersja_1_3_04022016.pdf
1,2 MiB
174 Downloads
Szczegóły
Regulamin konkursu Działanie 8.10 RPO WZ wersja 1.3 z recenzją
Regulamin konkursu Działanie 8.10 RPO WZ wersja 1.3 z recenzją
Reg_kon_4.02.2016r._08_10__RPO__WZ_po_aktualizacji_04022016_RECENZJA.pdf
1,3 MiB
126 Downloads
Szczegóły
Załączniki do Regulaminu Działanie 8.10 RPO WZ dla wersji 1.3
7,5 MiB
63 Downloads
Szczegóły