Działanie 8.10 – Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków

Dodano przez: Alicja Giszczak | 17 marca 2017

W dniu 16 marca  2017 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.10Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych RPO WZ 2014-2020
– Konkurs nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K21/17
Podczas spotkania omówiono regulamin naboru wniosków, w tym: wysokość alokacji, schemat i zasady oceny wniosków, najczęściej popełniane błędy w poprzednich naborach w ramach przedmiotowego Działania. Podczas panelu dyskusyjnego udzielono odpowiedzi na pytania. Omówiono także tworzenie budżetu w generatorze wniosków o dofinansowanie.
Celem rozpoczynanych przedsięwzięć jest ukierunkowanie na szkolenia i inne formy uzyskiwania kwalifikacji, skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w zakresie kompetencji cyfrowych i znajomości języków obcych.
Prezentacja ze spotkania

DSC_0285 DSC_0286 DSC_0290