Działanie 8.10 RPO WZ 2014-2020. Informacja w zakresie przeprowadzania kolejnych etapów oceny i publikacji wyników oceny wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15

Dodano przez: Daniel Sawicki | 7 lipca 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, iż lista projektów, które pozytywnie przeszły I etap oceny w ramach Działania 8.10, zostanie zamieszczona na stronie Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), pod adresem www.wup.pl/ w miesiącu sierpniu br. Termin ten wynika z faktu, iż przygotowanie ostatecznego zestawienia wyników oceny na I etapie i tym samym wskazanie projektów, które uzyskały pozytywny wynik z tej części oceny możliwe będzie po weryfikacji kart ocen tych projektów, które kierowane były do korekty w zakresie kryteriów administracyjności co ostatecznie dokonywane jest w trakcie prac Komisji Oceny Projektów na drugim etapie oceny.
Jednocześnie informujemy, iż ostateczny termin zakończenia oceny w ramach konkursu RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15 nie ulega zmianie i planowany jest na dzień 22 sierpnia 2016 r. Tym samym opublikowanie, listy projektów które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania) nastąpi w terminie 7 dni od dnia zakończenia oceny.
Ponadto Wnioskodawcy, których projekty zostały ocenione negatywnie w zakresie spełnienia kryteriów dopuszczalności lub wykonalności, zostali o tym fakcie poinformowani pisemnie.