Działanie 8.10 RPO WZ 2014 – 2020. Informacja o zmianie terminu udostępnienia załączników dla Regulaminu konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15.

Dodano przez: admin | 30 października 2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 uprzejmie informuje, iż załączniki nr: 7.8Wzór listy sprawdzającej braki formalne, 7.9 Wzór listy sprawdzającej do oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu oraz 7.10 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie do Regulaminu konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15, których termin publikacji został wyznaczony do dnia 30 października 2015 r., zostaną udostępnione najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków.

Za zaistniałe opóźnienie przepraszamy.