Działanie 8.10 – Nabór wniosków w trybie konkursowym

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 4 kwietnia 2022

Dnia  4 kwietnia 2022 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.10. Numer naboru: RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22.

Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej https://rpo.wup.pl/ Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie i Koszalinie.

Ponadto informujemy, iż w kwestiach spornych rozstrzygniecie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.

Informacje do ogłoszenia o naborze

Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych

Numer naboru:  RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22

Termin, od którego można składać wnioski

05.05.2022 r.

Termin, do którego można składać wnioski

19.05.2022 r. do godziny 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

17.08.2022 r.

Miejsce składania wniosków

W systemie LSI2014.

Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę wpływu na adres skrzynki elektronicznej nabor8.10@wup.pl

Oznacza to, że termin wpływu  dokumentu na wskazany adres maila upływa wyznaczonego dnia o godzinie 24:00:00.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na:

1)    opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej w LSI2014

oraz

2)    złożeniu do IOK formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, zgodnie z częścią 3.1.3. Regulaminu konkursu[1].

UWAGA!  Brak wpływu pisemnego wniosku o przyznanie pomocy oznacza, iż dokumentacja aplikacyjna została nieskutecznie złożona i nie może zostać przekazana do weryfikacji w zakresie warunków formalnych.

Wniosek w systemie LSI2014 należy opublikować w terminie naboru projektów, tj. od 05.05.2022 r.do 19.05.2022 r. do godziny 15:00.

IOK nie dopuszcza możliwości skrócenia naboru wniosków o dofinansowanie.

UWAGA! Wnioski opublikowane w systemie LSI2014 po godzinie 15:00:00 ostatniego dnia naboru uznane będą za złożone po terminie. 

Na podstawie art.8 specustawy funduszowej w przypadku wniosków, które zostały złożone po terminie z powodów bezpośrednio związanych z wystąpieniem COVID-19, WUP w Szczecinie może uznać wniosek za złożony z zachowaniem terminu, jeśli wniosek został opublikowany nie później niż 14 dni po terminie oraz do wniosku dołączono uzasadnienie na temat powodów powstałego opóźnienia. Uzasadnienie w tej sprawie powinno zostać dołączone do wniosku o dofinansowanie w formie załącznika podpisanego przez osoby upoważnione (format  PDF lub JPG). Dokument  powinien w pierwszej kolejności zostać  podpisany przez osoby  upoważnione a następnie dokument (wszystkie strony dokumentu) powinien zostać zeskanowany i zapisany w nieedytowalnym formacie (PDF lub JPG) uniemożliwiającym wprowadzenie zmian do jego treści.  Wnioskodawca zapewnia odpowiednią jakość skanu lub zdjęcia, gwarantując przy tym wyraźny odczyt i kompletność danych zawartych na dokumencie. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje WUP w Szczecinie. Wnioski o dofinansowanie złożone na podstawie art.8 uznawane są za złożone w ostatnim dniu pierwotnego terminu o ile uzasadnienie zostanie uznane przez IOK

Oznacza to, że dla wniosków złożonych po terminie na podstawie art. 8 specustawy termin opublikowania wniosku w LSI 2014 upływa w czternastym dniu opóźnienia tj. 02.06.2022 r. o godzinie 24:00:00.

Termin złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku wpływu  na adres skrzynki elektronicznej (wskazanej  w części 3.1.8 Regulaminu konkursu),  w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru tj. do dnia 24.05.2022 r.

Na podstawie art.8 specustawy funduszowej w przypadku wniosków, które zostały złożone po terminie z powodów bezpośrednio związanych z wystąpieniem COVID-19, WUP w Szczecinie może uznać wniosek za złożony z zachowaniem terminu, jeśli pisemny wniosek o przyznanie pomocy został złożony nie później niż 14 dni po terminie oraz do pisemnego wniosku o przyznanie pomocy dołączono uzasadnienie na temat powodów powstałego opóźnienia. Uzasadnienie w tej sprawie powinno zostać dołączone do pisemnego wniosku o przyznanie pomocy  w formie załącznika podpisanego przez osoby upoważnione (format  PDF lub JPG). Dokument  powinien w pierwszej kolejności zostać  podpisany przez osoby  upoważnione a następnie dokument (wszystkie strony dokumentu) powinien zostać zeskanowany lub sfotografowany  i zapisany w nieedytowalnym formacie (PDF lub JPG) uniemożliwiającym wprowadzenie zmian do jego treści.  Wnioskodawca zapewnia odpowiednią jakość skanu lub zdjęcia, gwarantując przy tym wyraźny odczyt i kompletność danych zawartych na dokumencie. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje WUP w Szczecinie. Wnioski o dofinansowanie złożone na podstawie art.8 uznawane są za złożone w ostatnim dniu pierwotnego terminu o ile uzasadnienie zostanie uznane przez IOK.

Oznacza to, że dla wniosków złożonych po terminie na podstawie art. 8 specustawy termin wpływu pisemnego wniosku o przyznanie pomocy na wskazany adres maila upływa w czternastym dniu opóźnienia tj. 07.06.2022 r. o godzinie 24:00:00.

 

Kto może składać wnioski?

 

– wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń;

– osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Szkolenia lub inne formy uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywania i poprawy kompetencji cyfrowych, skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w powyższym zakresie.

2. Szkolenia prowadzące do uzyskiwania kwalifikacji językowych, skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem kwalifikacji w powyższym zakresie.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

90% wartości projektu

Minimalny wkład własny wynosi

10%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 7 660 847,65  zł.

Regulamin konkursu

Dostępny na stronie https://rpo.wup.pl/,  www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (dalej: ustawa) oraz w art. 18 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (dalej: specustawa funduszowa). Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl,

efskoszalin@wup.pl,

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie https://rpo.wup.pl/

Linki

https://rpo.wup.pl/, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wersje archiwalne dokumentów

nd

[1] Dokument wygenerowany przez system na podstawie danych wprowadzonych do LSI2014, dotyczący wniosku o dofinansowanie.

Pobierz plik:
Tabela do naboru
Regulamin konkursu
Załączniki
Harmonogram