Działanie 8.10 – Informacja po spotkaniu w Szczecinie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 9 lipca 2019

9 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.10 RPO WZ  2014-2020 (Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych ) – nr konkursu RPZP.08.10.00-IP.02-32-K52/19

Celem interwencji przewidzianej do realizacji jest zwiększenie uczestnictwa osób w wieku 25 lat i więcej w uczeniu się przez całe życie, w tym poprawa kompetencji kluczowych w zakresie TIK i języków obcych tych osób.

Podczas spotkania szczegółowo omówiono m.in. główne cele działania, kryteria wyboru projektów, zasady oceny wniosków, oraz wytyczne do realizacji projektów, a także odpowiadano na wszystkie pytania zadane przez uczestników.

Prezentacja ze spotkania