Działanie 8.10 – aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 14 sierpnia 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K52/19 w wersji 1.1 z dnia 14.08.2019 r.

 W Regulaminie nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K52/19 wprowadzono zmiany zgodnie z Rejestrem zmian przedstawionym w załączonej tabeli.