Działanie 8.1 w ramach RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K06/16

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 25 maja 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (WUP w Szczecinie), pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej (IP)w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WZ), udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 25 maja.2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K06/16 w wersji 1.3.
W przedmiotowym Regulaminie wprowadzono zmiany w zakresie:

  • systemu wyboru wniosków o dofinansowanie;
  • kryteriów wyboru projektów;
  • wzorów udostępnionych Umów o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami;
  • doprecyzowania zapisów w rozdziale 3.5 Wymagania dotyczące partnerstwa w projekcie w zakresie zakazu nawiązywania partnerstwa pomiędzy niektórymi podmiotami;
  • uszczegółowienia zapisów dotyczących definicji środków publicznych stosowanych przy uproszczonych metodach rozliczania wydatków;
  • dostosowania do aktualnych zapisów SOOP w wersji 8.0.

Nowy system oceny wniosków o dofinansowanie opiera się na założeniu jednofazowej oceny WUP w Szczecinie oraz zmianie kolejności oceny kryteriów wyboru projektów wg następującej sekwencji: kryteria dopuszczalności, wykonalności, jakości, premiujące, administracyjności i następnie skierowanie projektów do II fazy oceny – oceny strategicznej (jeśli dotyczy)/ oceny kryteriów jakości dokonywanej przez IP ZIT. W efekcie oznacza to, iż projekt skierowany do poprawy/ uzupełnień to projekt, który przeszedł pozytywnie wstępną ocenę oraz ocenę wg. kryteriów jakości i premiujących, natomiast poprawie/ uzupełnień podlegają kwestie ujęte w ocenie kryteriów administracyjności.
Zmiana kryteriów wyboru projektów (przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WZ na posiedzeniu, które odbyło się w dniach 19 – 20 maja br.) ma przede wszystkim charakter zmiany porządkującej i umożliwiającej ocenę projektów w nowym systemie oceny projektów. Opis nowego systemu wyboru projektu o dofinansowanie jak i opis zmian w kryteriach wyboru projektu został udostępniony poniżej.
Pozostałe zmiany w dokumentach mają charakter doprecyzowujący i nie wpływają na zakres jak i na generalne założenia przedmiotowego naboru.
Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K06/16w wersji 1.3 wraz z załącznikami, jak i dokumenty pomocnicze: opis systemu wyboru projektów przez WUP w Szczecinie, opis zmiany kryteriów wyboru projektów oraz schemat nowego systemu wyboru projektów zostają udostępnione poniżej.

Ogłoszenie konkursu 8.1 wersja 1.3
197,9 KiB
186 Downloads
Szczegóły
Regulamin konkursu 8.1 wersja 1.3
Regulamin konkursu 8.1 wersja 1.3
REG-KON-RPO_8_1_-wersja-1-3_20160525.pdf
836,9 KiB
161 Downloads
Szczegóły
Załączniki do regulaminu 8.1 wersja 1.3
35,8 MiB
33 Downloads
Szczegóły
Opis Systemu Wyboru Projektów przez WUP w Szczecinie
Opis Systemu Wyboru Projektów przez WUP w Szczecinie
opis-systemu-wyboru-projektow-przez-WUP-w-Szczecinie_.pdf
65,1 KiB
109 Downloads
Szczegóły
Opis Zmian Kryteriów Wyboru Projektów
Opis Zmian Kryteriów Wyboru Projektów
opis-zmian-kryteriow-wyboru-projektow_.pdf
227,4 KiB
166 Downloads
Szczegóły
Schemat System Oceny
Schemat System Oceny
schemat_system_oceny_.pdf
168,7 KiB
124 Downloads
Szczegóły