Działanie 7.7 – Ogłoszenie naboru w trybie konkursowym

Dodano przez: Alicja Giszczak | 10 grudnia 2020

Dnia 10 grudnia 2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K68/20 w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 (HPV).

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).

Pobierz plik:

Regulamin

Załączniki

Harmonogram

Informacje do ogłoszenia o naborze: RPZP.07.07.00-IP.02-32-K68/20
Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach  Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19

RPZP.07.07.00-IP.02-32-K68/20

Termin, od którego można składać wnioski od 28.12.2020
Termin, do którego można składać wnioski od 28.01.2021
Termin rozstrzygnięcia konkursu  

28.04.2021 r., godz. 15:00:00. 

Podział na rundy Konkurs nie został podzielony na rundy.
Miejsce składania wniosków (wpisz nazwę instytucji oraz jej adres) W systemie LSI2014

oraz pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

(Kancelaria)

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 2.02.2021 r.
Kto może składać wnioski? –        jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

–        organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług użyteczności publicznej,

–        podmioty lecznicze wymienione w ustawie o działalności leczniczej,

–        podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym

Na co można otrzymać dofinansowanie? Typ 1. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz programów profilaktycznych, w tym dotyczących:

e) profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) m.in. w zakresie:

–        prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych mających na celu wdrożenie Regionalnego Programu Zdrowotnego[1],

–        konsultacji lekarskich dla dzieci i ich rodziców/opiekunów oraz przeprowadzenia szczepień dzieci,

–        działań informacyjno – edukacyjnych dla dzieci oraz ich rodziców/opiekunów,

–        monitorowanie i ewaluacja programu,

–        zapewnienia dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla danej osoby oraz jej opiekuna z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania usługi zdrowotnej i z powrotem,

–        zapewnienia opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w czasie korzystania ze wsparcia przez uczestnika projektu.

Kryteria wyboru projektów Zostały określone w Regulaminie konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu 90% (85% EFS, 5% budżet państwa)
Minimalny wkład własny wynosi 10%
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 5 861 720,70 zł.
Regulamin konkursu Dostępny na stronie www.wup.pl, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Wzór wniosku o dofinansowanie Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.
Wzór umowy o dofinansowanie Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Pytania i odpowiedzi

(jeśli się pojawią w trakcie trwania naboru)

Pytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl,

efskoszalin@wup.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl//

Linki
(link do ogłoszenia o naborze zamieszczonego na stronie instytucji organizującej konkurs)
www.wup.pl//, www.rpo.wzp.pl oraz

www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wersje archiwalne dokumentów Nd.

[1] Działania informacyjno-promocyjne mające na celu pozyskanie odbiorców ostatecznych planowanego wsparcia mające wymiar zadań merytorycznych mogą stanowić koszty bezpośrednie projektu. Koszty związane z kampaniami informacyjno-promocyjnymi lub innymi działaniami upowszechniającymi projekt realizowanymi jako działania świadomościowe, które są skierowane do całej społeczności powinny być finansowane w ramach kosztów pośrednich.