Działanie 7.7 – Nabór wniosków w trybie nadzwyczajnym

Dodano przez: Alicja Giszczak | 7 lutego 2023

Dnia 07.02.2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie nadzwyczajnym nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N08/23 dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą wymienionych w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego, posiadających w strukturze oddziały zakaźne w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Informacje do ogłoszenia o naborze w trybie nadzwyczajnym

Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie nadzwyczajnym, w ramach  7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N08/23

Termin, od którego można składać wnioski

od dnia 08.02.2023 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do dnia 21.02.2023 r., do godz. 15:00:00

Podział na rundy

Nie dotyczy trybu nadzwyczajnego.

Miejsce składania wniosków (wpisz nazwę instytucji oraz jej adres)

W systemie LSI2014 

oraz

Złożenia Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IP należy dokonać elektronicznie.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega
na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz
z załącznikami w wersji elektronicznej w LSI2014 w terminie naboru projektów oraz złożeniu drogą elektroniczną do IP RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi Wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni kalendarzowych od zakończenia naboru tj.: do 27.02.2023r.

Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę jego wpływu na adres skrzynki elektronicznej IP RPO WZ – nabor77n8@wup.pl.

 

Kto może składać wnioski?

 

 

 

 

 

 

 

a)    podmioty wykonujące działalność leczniczą wymienione w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego, posiadające w strukturze oddziały zakaźne;

zgodnie z imiennym Wykazem podmiotów dla naboru zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, stanowiącym załącznik nr 12.1 do Wezwania do złożenia wniosku

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 2. Realizacja przedsięwzięć związanych z walką i skutkami COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego w zakresie wsparcia:.

a)    zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej, sprzętów i środków do dezynfekcji, wyposażenia obiektowego i budowlanego oraz laboratoryjnego, a także finansowania/refundacji poniesionych środków na dodatkowe wynagrodzenia personelu szpitali (wojewódzkich, powiatowych, resortowych, klinicznych) związanych z walką i przeciwdziałaniem COVID-19.

 

Grupa docelowa projektu

a)    podmioty wykonujące działalność leczniczą wymienione w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego, posiadające w strukturze oddziały zakaźne

 

zgodnie z imiennym Wykazem podmiotów dla naboru zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego , stanowiącym załącznik nr 12.1 do Wezwania do złożenia wniosku

 

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Wezwaniu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

85% EFS

Minimalny wkład własny wynosi

15%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów (wartość projektu)

17 500 000,00  zł.

Podział środków dla poszczególnych podmiotów znajduje się w załączniku nr 12.2 do Wezwania.

Wezwanie

Dostępne na stronie www.wup.pl/rpo/, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Wezwania.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Wezwania.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

 

Pytania należy kierować na adres:

katarzyna_hawelka@wup.pl

 

Linki

www.wup.pl/rpo/, www.rpo.wzp.pl oraz

 www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wersje archiwalne dokumentów

Nd.

Pobierz plik:

Wezwanie do naboru

Załączniki

Harmonogram