Działanie 7.7 – Nabór wniosków w trybie nadzwyczajnym (N07)

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 11 marca 2021

Dnia 11 marca 2021 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym. Przedmiotem naboru jest projekt współfinansowany z EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.7. Numer naboru: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N07/21.

Informacje do ogłoszenia o naborze

Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym. Przedmiotem naboru jest projekt, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19. Typ 2. Realizacja przedsięwzięć związanych z walką i skutkami COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego w zakresie wsparcia:

f) grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów – z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19.

 

Numer naboru:  RPZP.07.07.00-IP.02-32-N07/21

 

Termin, od którego można składać wniosek

12.03.2021 r.

Termin, do którego można składać wniosek

31.03.2021 r. do godziny 15:00:00

Termin rozstrzygnięcia naboru

Ocena projektu w trybie nadzwyczajnym  trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po jego złożeniu (również w przypadku ponownej oceny poprawionego/uzupełnionego wniosku)

 

Miejsce składania wniosku

W systemie LSI2014 

oraz

Złożenia Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IP RPO WZ należy dokonać wyłącznie elektronicznie z adresu mailowego wskazanego  w części B 1.4 i/lub B.7  wniosku o dofinansowanie projektu na adres skrzynki elektronicznej IP RPO WZadres elektroniczny odpowiadający przedmiotowemu naborowi.

 

Sposób złożenia wniosku o dofinansowanie

 

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie  wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w LSI2014 w terminie naboru projektu oraz złożeniu drogą elektroniczną do IP RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi Wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni kalendarzowych od  zakończenia naboru tj.: do 06.04.2021 r.

Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę jego wpływu na adres skrzynki elektronicznej IP RPO WZ.

Ilekroć w wezwaniu jest mowa o skrzynce elektronicznej IP RPO WZ należy przez to rozumieć specjalnie utworzony dla naboru adres elektroniczny. Adres elektroniczny odpowiadający przedmiotowemu naborowi: nabor77n7@wup.pl.

Złożenia Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IP RPO WZ należy dokonać wyłącznie elektronicznie z adresu mailowego wskazanego  w części B 1.4 i/lub B.7  wniosku o dofinansowanie projektu na adres skrzynki elektronicznej IP RPO WZ  .

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy  powinien w pierwszej kolejności zostać  podpisany przez osoby  upoważnione a następnie dokument (wszystkie strony dokumentu) powinien zostać zeskanowany lub sfotografowany  i zapisany w nieedytowalnym formacie (PDF lub JPG) uniemożliwiającym wprowadzenie zmian do jego treści.  Wnioskodawca zapewnia odpowiednią jakość skanu lub zdjęcia, gwarantując przy tym wyraźny odczyt i kompletność danych zawartych na dokumencie, następnie obraz elektroniczny  należy przesłać z adresu mailowego wskazanego w części B 1.4 i/lub B.7 wniosku o dofinansowanie projektu na  adres skrzynki elektronicznej IP RPO WZ , podając w tytule: Wniosek w ramach RPO WZ 2014-2020, Nabór nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N07/21.

O skuteczności dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy decyduje data wpływu na skrzynkę elektroniczną IP RPO WZ . Oznacza to, że termin wpływu  dokumentu na wskazany adres maila upływa wyznaczonego dnia o godzinie 23:59:59.

 

 

Kto może składać wnioski?

 

 

 

 

 

 

 

Beneficjent projektu grantowego (grantodawca): Województwo Zachodniopomorskie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 2. Realizacja przedsięwzięć związanych z walką i skutkami COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego w zakresie wsparcia:

f) grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów – z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19.

 

Kryteria wyboru projektów

 

Zostały określone w załączniku nr 2 do Wezwania do złożenia wniosku w trybie nadzwyczajnym

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

95% (80% EFS, 15% budżet państwa)

Minimalny wkład własny wynosi

5%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 15 675 000, 00 

Wezwanie do złożenia wniosku w trybie nadzwyczajnym

 

Dostępne na stronie www.wup.pl, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do  Wezwania do złożenia wniosku w trybie nadzwyczajnym

 

Wzór decyzji o dofinansowanie projektu grantowego

Stanowi załącznik do  Wezwania do złożenia wniosku w trybie nadzwyczajnym

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W   ramach trybu nadzwyczajnego wnioskodawcy nie przysługuje prawo złożenia protestu.

 

Pytania i odpowiedzi

 

Pytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl, efskoszalin@wup.pl,

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo/.

Linki

www.wup.pl/rpo/, www.rpo.wzp.pl oraz

 www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wersje archiwalne dokumentów

nd

Pobierz plik:
Wezwanie
Załączniki
Tabela do naboru
Harmonogram