Działanie 7.7 (N05) – Zakończenie naboru wniosków

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 17 listopada 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach naboru nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N05/20, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 1 wniosku, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 1 318 880,00 PLN. Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od 13.11.2020 r. do 19.11.2020 r. do godz. 15:00 w systemie LSI  oraz na dostarczeniu do WUP w Szczecinie Pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w terminie do 24.11.2020 r. Informacja publikowana zostaje przed dniem zakończenia naboru, z uwagi na skierowanie Wezwania wyłącznie do określonego podmiotu tj. Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej “ZDROJE” w Szczecinie.