Działanie 7.7 – Instrukcje wypełniania wniosków o dofinansowanie projektu składanych w trybie nadzwyczajnym