Działanie 7.6 – Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak | 30 marca 2017

W związku ze zwiększeniem alokacji przewidzianej w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09/16, Działania 7.6 po procedurze odwoławczej, zaktualizowano Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu. Pobierz plik
 
Ponadto, na podstawie art. 44 ust.5 Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, IOK zamieszcza listę członków KOP. Pobierz plik