Działanie 7.6 – Zakończenie I fazy oceny oraz aktualizacja harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 14 sierpnia 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący role IP w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, informuje, iż dnia 14.08.2019 r. zakończono I fazę oceny i skierowano wnioski do dalszej oceny do Instytucji Zarządzającej RPO WZ 2014-2020.

Ponadto, WUP w Szczecinie informuje o wydłużeniu oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K47/19 do dnia 6 września 2019 r.

W związku z powyższym zostaje udostępniony zaktualizowany harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do ww. konkursu.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, gdy dotrzymanie harmonogramu nie będzie możliwe WUP w Szczecinie zastrzega sobie prawo do kolejnej aktualizacji harmonogramu.

Pobierz plik:
Lista wniosków skierowanych do II fazy oceny
Zaktualizowany harmonogram oeny