Działanie 7.6 (typ 5) – Ogłoszenie naboru w trybie pozakonkursowym

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 22 grudnia 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym od dnia 29.12.2020 r. nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P03/20 w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Informacje do ogłoszenia o naborze

Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym, w ramach  Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:  RPZP.07.06.00-IP.02-32-P03/20

Termin, od którego można składać wnioski

Od 29.12.2020 r.,

Termin, do którego można składać wnioski

do 30.06.2021 r., do godz. 15:00:00.

Podział na rundy

Nie dotyczy trybu pozakonkursowego

Miejsce składania wniosków 

W systemie LSI2014 

oraz

złożenia Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IP należy dokonać elektronicznie.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) oraz złożeniu do IP RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi Wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie określonym przez Wnioskodawcę w Deklaracji realizacji projektu (załącznik nr 9) lub w terminie wyznaczonym Wnioskodawcy przez IP RPO WZ.

Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę jego wpływu na adres skrzynki elektronicznej (wskazanej  w niniejszym Wezwaniu).

 

Kto może składać wnioski?

 

 

 

 

 

 

– Gmina Golczewo

– Gmina Międzyzdroje

– Gmina Sławoborze

– Gmina Węgorzyno

– Gmina Wierzchowo

– Gmina Wolin

– Powiat Kamieński

– Powiat Łobeski

– Powiat Drawski

– Powiat Świdwiński

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 5 Walka z wykluczeniem transportowym poprzez realizację projektu pilotażowego „Transport na życzenie” zakładającego finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usług transportowych  w zakresie:

– wydatków związanych z wyłonieniem operatora oraz dostarczaniem usługi transportu na życzenie (w szczególności koszty przejazdów, koszty związane z postępowaniem przetargowym dotyczące wyłonienia operatora, w tym koszty doradztwa prawnego);

– wydatki związane z uruchomieniem dyspozytorni (w szczególności zakup lub leasing sprzętu komputerowego, oprogramowania, gps, remont/adaptacja  pomieszczenia przeznaczonego na dyspozytornię, koszty zatrudnienia dyspozytora oraz wyposażenia jego stanowiska pracy).

Uszczegółowienie typów operacji możliwych do zrealizowania w ramach projektu znajduje się w Wezwaniu do złożenia projektu pozakonkursowego.

Grupa docelowa projektu

– jednostki samorządu terytorialnego objęte wsparciem w zakresie testowania poprawiania dostępności transportowej

 

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Wezwaniu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

95% (85% EFS, 10%BP)

Minimalny wkład własny wynosi

5%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 750 000,00 PLN

Wezwanie

Dostępne na stronie www.wup.pl, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Wezwania.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Wezwania.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

 

Pytania należy kierować na adres:

katarzyna_hawelka@wup.pl

Linki

www.wup.pl//, www.rpo.wzp.pl oraz

 www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wersje archiwalne dokumentów

nd

Pobierz plik:
Wezwanie
Załączniki
Harmonogram
Tabela do naboru