Działanie 7.6 typ 4 – Ogłoszenie naboru w trybie pozakonkursowym

Dodano przez: Alicja Giszczak | 15 czerwca 2020

Dnia 15.06.2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P02/20 w ramach Działania Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Informacje do ogłoszenia o naborze
Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym, w ramach  Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:  RPZP.07.06.00-IP.02-32-P02/20
Termin, od którego można składać wnioski Od 22.06.2020 r.,
Termin, do którego można składać wnioski do 31.07.2020 r., do godz. 15:00:00.
Podział na rundy Nie dotyczy trybu pozakonkursowego
Miejsce składania wniosków (wpisz nazwę instytucji oraz jej adres) W systemie LSI2014

oraz

Złożenia Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IP należy dokonać za pomocą  jednej z poniższych form:

1.osobiście lub przesłać kurierem lub pocztą tradycyjną  w siedzibie/na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

(Kancelaria hol WUP)

2. elektronicznie.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz złożeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 5.08.2020 r.

Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę jego wpływu do kancelarii IP RPO WZ lub na adres skrzynki elektronicznej (wskazanej  w niniejszym Wezwaniu).

 

Kto może składać wnioski?

 

 

 

 

 

 

– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie

 

Na co można otrzymać dofinansowanie? Typ 4. Wsparcie w zakresie wczesnej interwencji kryzysowej, również związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19, w tym:

– utworzenie rozległej sieci szybkich kontaktów i działań międzyinstytucjonalnych na rzecz osób, które znalazły się w nagłych sytuacjach kryzysowych (w tym z uwagi na COVID-19) m.in. poprzez:

•           sieciowanie służb z różnych dziedzin (m.in. społecznej, medycznej, psychologicznej, prawnej),

•           wypracowanie zintegrowanego systemu powiadamiania i reagowania w sytuacjach kryzysowych,

•           organizację miejsc wsparcia środowiskowego dla osób/rodzin w i po przebytym kryzysie psychicznym,

•           organizację działań edukacyjnych i profilaktycznych skierowanych zarówno do przedstawicieli służb zaufania publicznego, jak i do środowiska lokalnego.

 

Grupa docelowa projektu –        osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,

–        rodziny i osoby w zakresie systemu wspierania rodziny, osoby sprawujące pieczę zastępczą, kandydaci na rodziny wspierające, zastępcze,

–        osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny;

–        opiekunowie faktyczni osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

–        podmioty realizujące usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej i społeczne w tym osoby prowadzące rodzinne domy dziecka (bezpośrednie wsparcie uzupełniające do działań nakierowanych na rodziny i osoby pozostające w pieczy zastępczej; działania te nie będą mieć charakteru systemowego wsparcia dostępnego w ramach PO WER)

–        osoby opuszczające pieczę zastępczą,

–        pracodawcy zatrudniający osoby z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnościami (uzupełniająco w projektach kierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi i/lub niepełnosprawnościami)

–        osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

–        osoby i/lub rodziny przeżywające kryzys psychiczny lub po przebytym kryzysie

–        osoby zagrożone lub dotknięte skutkami COVID-19;

–        jednostki samorządu terytorialnego (szczególności w zakresie przeciwdziałania i zwalczania COVID-19);

–        wolontariusze, opiekunowie sąsiedzcy, NGO, podmioty społeczne, jednostki opieki społecznej  oraz inne osoby lub podmioty związane z działaniami w zakresie przeciwdziałania i zwalczania COVID-19).

 

Kryteria wyboru projektów Zostały określone w Wezwaniu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu 92% (85% EFS, 7%BP)
Minimalny wkład własny wynosi 8%
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów (wartość projektu) 24 000 000,00 PLN

 

Wezwanie Dostępne na stronie www.wup.pl, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Wzór wniosku o dofinansowanie Stanowi załącznik do Wezwania.
Wzór umowy o dofinansowanie Stanowi załącznik do Wezwania.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Nie dotyczy
Pytania i odpowiedzi

 

Pytania należy kierować na adres:

malgorzata_grabusinska@wup.pl

Linki www.wup.pl//, www.rpo.wzp.pl oraz

www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wersje archiwalne dokumentów Nd.

Pobierz plik:

Wezwanie do naboru

Załączniki

Harmonogram