Działanie 7.6 Typ 3 – Spotkanie dotyczące naboru wniosków w Koszalinie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 15 lutego 2019

14 lutego 2019 r. w  koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.6 RPO WZ  2014-2020 (Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym) – nr konkursu RPZP.07.06.00-IP.02-32-K45/19.

Konkurs skierowany jest na wsparcie oraz rozwój usług w mieszkaniach chronionych i wspomaganych. Dzięki realizacji projektów możliwe będzie sfinansowanie m.in. tworzeniamiejsc w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub wspomaganych, zarówno w formie pobytu okresowego jaki i stałego, usługi opiekuńcze i asystenckie, poradnictwo specjalistyczne, a także inne usługi wspierające pobyt w ww. mieszkaniach.

Podczas spotkania szczegółowo omówiono m.in. główne cele Działania, kryteria wyboru projektów, zasady oceny wniosków, oraz wytyczne do realizacji projektów.

Prezentacja ze spotkania