Działanie 7.6 Typ 2 – spotkanie dotyczące naboru wniosków – Szczecin

Dodano przez: Alicja Giszczak | 7 listopada 2018

W dniu 6 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.6 RPO WZ 2014-2020 (Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym) – nr konkursu RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18.
Konkurs nakierowany jest na rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Dzięki wsparciu projektowemu możliwe jest sfinansowanie m.in. działań profilaktycznych mających na celu ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, kompleksowego wsparcia w procesie usamodzielniania się wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo – wychowawczych, rozwoju poradnictwa rodzinnego i placówek wsparcia dziennego, czy kształcenia kandydatów na rodziny zastępcze.
Podczas spotkania szczegółowo omówiono m.in. główne cele Działania, kryteria wyboru projektów, zasady oceny wniosków, oraz wytyczne do realizacji projektów.

Prezentacja ze spotkania