Działanie 7.6 Typ 2 – Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17

Dodano przez: Alicja Giszczak | 21 września 2017

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17 dla Działania 7.6 typ 2, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17 z dnia 18.04.2017 r.
Informujemy, iż w przedmiotowym konkursie odstąpiono od przeprowadzenia oceny strategicznej.
Jednocześnie IP RPO WZ informuje, iż wystąpiono do IŻ RPO WZ z prośbą o zwiększenie kwoty dofinansowania do wartości dostępnej w ramach Działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020. W przypadku uzyskania zgody, przedmiotowa lista zostanie zaktualizowana.
 
Ponadto IOK zamieszcza listę członków KOP.
Pobierz plik:
Lista rankingowa
Lista członków KOP