Działanie 7.6 Typ 2 – Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17

Dodano przez: Alicja Giszczak | 17 maja 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.1.
Zmiany wynikają z aktualizacji brzmienia kryteriów wyboru  oraz aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WZ 2014-2020 i przedstawione zostały w załączonym Rejestrze zmian.
Ponadto, udostępniona została Lista sprawdzająca dla projektodawcy pomocna w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach przedmiotowego konkursu.
Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17 w wersji 1.1 zostaje udostępniony poniżej.
Pobierz plik:
Regulamin konkursu
Tabela zmian konkursu
Lista sprawdzająca dla wnioskodawcy
Załączniki część 1
Załączniki część 2