Działanie 7.6 Typ 2 – Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17

Dodano przez: Alicja Giszczak | 6 czerwca 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.2.
Zmiany wynikają z aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WZ 2014-2020 i przedstawione zostały w załączonym Rejestrze zmian.
Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17 w wersji 1.2 zostaje udostępniony poniżej.
Pobierz plik
Regulamin konkursu wersja 1.2
Tabela zmian