Działanie 7.6 (typ 1) – Nabór wniosków w trybie konkursowym

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 4 października 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 (typ 1).

Numer naboru: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21

Informacje do ogłoszenia o naborze: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21

Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach  Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21

Termin, od którego można składać wnioski

od 04.11.2021 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do 26.11.2021 r., do godz. 15:00:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

24.02.2022 r.

Podział na rundy

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Miejsce składania wniosków

W systemie LSI2014 

oraz

poprzez elektroniczne złożenie Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IP.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na:

· opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów

oraz

· złożeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 01.12.2021 r.

Złożenia Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IOK należy dokonać elektronicznie z adresu mailowego wskazanego  w części B 1.4 i/lub B.7 wniosku o dofinansowanie projektu na adres skrzynki elektronicznej:

nabor761@wup.pl

Kto może składać wnioski?

 

 

 

 

 

– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

– organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług społecznych użyteczności publicznej,

– podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 1: Rozwój usług asystenckich, również związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19,  (skierowanych do osób z niepełnosprawnościami) i opiekuńczych (skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu), w tym:

– wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez wsparcie dla usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz usług asystenckich (wraz z działaniami mającymi na celu pozyskanie i szkolenie nowych opiekunów i asystentów);

– inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób  potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków, przewóz osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu   lub personelu sprawującego opiekę związane bezpośrednio z usługami świadczonymi osobie  potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w ramach projektu, w tym finansowanie środków transportu),wsparcie aktywizujące środowiska lokalne pod kątem rozwoju sąsiedzkich usług opiekuńczych;

– wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych np. teleopieki, systemów przywoławczych,  systemów informacyjnych i kampanii na temat dostępności usług społecznych;

– sfinansowanie tworzenia i prowadzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad osobami potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) oraz sprzętu rehabilitacyjnego, sfinansowanie wypożyczenia lub zakupu tego sprzętu, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia;

– poradnictwo (również zdalne), w tym psychologiczne i pedagogiczne oraz umożliwienie edukacji (również zdalnej), w tym szkoleń, praktyk i wymiany doświadczeń dla opiekunów faktycznych (w tym pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych);

– Wsparcie (również zdalne) faktycznych opiekunów osób  potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym pomocników domowych, szkolenia, doradztwo, doradztwo grupowe, pomoc psychologiczna, opieka wytchnieniowa, grupy samopomocowe, wsparcie za pośrednictwem instytucji w zakresie zdiagnozowanych potrzeb opiekunów) działania profilaktyczne mające na celu utrzymanie dobrostanu psychicznego i fizycznego;

– Wsparcie  doradczo-informacyjno- edukacyjne  w ramach współpracy międzysektorowej dotyczące  opieki  nad osobami wymagającymi wsparcia  w  codziennym  funkcjonowaniu oraz ich otoczenia (szczególnie jednostki pomocy integracji społecznej, jednostki ochrony zdrowia);

– Wsparcie pracodawców zatrudniających osoby z zaburzeniami psychicznymi i/lub z niepełnosprawnościami (np. w formule asystenta pracodawcy/trenera pracy) –  uzupełniająco do działań nakierowanych na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i/lub z niepełnosprawnościami;

– Pomoc specjalistyczna dla rodzin, w których funkcjonują osoby z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnościami (w tym pomoc psychologiczna i oferta diagnostyczno – terapeutyczna dla ww. członków rodzin) – uzupełniająco do działań nakierowanych na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i/lub z niepełnosprawnościami;

– Organizacja usług opiekuńczych przez jednostki samorządu terytorialnego np. w formule regrantingu;

– Zakup, zabezpieczenie oraz dystrybucja środków ochrony osobistej w związku z COVID-19 oraz inne niezbędne działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

90% (85% EFS, 5% budżet państwa)

Minimalny wkład własny wynosi

10%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 588 235,29 zł.

Regulamin konkursu

Dostępny na stronie www.rpo.wup.pl, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (dalej: ustawa) oraz w art. 18 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (dalej: specustawa funduszowa). Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Pytania i odpowiedzi

 

Pytania należy kierować na adres:
efs@wup.pl,
efskoszalin@wup.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl

Linki

www.rpo.wup.pl, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wersje archiwalne dokumentów

Nd.

Pobierz plik:
Tabela do naboru
Regulamin
Załączniki
Harmonogram
Lista sprawdzająca