Działanie 7.6 typ 1 – Aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 10 listopada 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 informuje, iż w dniu dzisiejszym udostępniony został zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21 w wersji 1.1 wraz z Tabelą z wykazem zmian.  

W związku z powyższym informujemy, iż w ramach przedmiotowego naboru nie ma możliwości realizacji wsparcia w formie organizacji usług opiekuńczych przez jednostki samorządu terytorialnego w formule regrantingu. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, będąca podstawą określającą tryb dystrybucji środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nie przewiduje formuły regrantingu. Ponadto, zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wskazują, że grantobiorca w projekcie EFS jest zarówno uczestnikiem projektu, jak i bezpośrednim odbiorcą wsparcia. Grantobiorcy ze środków grantu mogą realizować usługi wynikające z prowadzenia przez nich działalności, ale nie mogą udzielać dalej wsparcia finansowego, ani przekazywać środków finansowych do innych uczestników projektów. SOOP RPO WZ 2014-2020 zostanie zaktualizowany w powyższym zakresie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).  

Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21 w wersji 1.1 wraz z Tabelą z wykazem zmian  został udostępniony poniżej.

Pobierz plik:
Regulamin konkursu (wersja 1.1)
Załączniki
Tabela rejestr zmian