Działanie 7.6 – Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w Koszalinie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 26 maja 2017

W dniu 24 maja 2017 r. w koszalińskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące  naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym RPO WZ  2014-2020 – Konkursy nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 (typy projektu 1,3) oraz RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17 (typ projektu 2).
Podczas spotkania omówiono regulamin naboru wniosków, w tym: wysokość alokacji, schemat i zasady oceny wniosków, wytyczne do realizacji projektów. Podczas panelu dyskusyjnego udzielono odpowiedzi na pytania.
Celem rozpoczynanych przedsięwzięć jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Prezentacja ze spotkania