Działanie 7.6 RPO WZ 2014 – 2020. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.6

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 1 czerwca 2016

Wstępna informacja
o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,  Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Termin,

składania wniosków

od 4.07.2016 r. do 1.08.2016 r.
Typ projektów
w ramach Działania 7.6
Świadczenie usług społecznych (m.in. pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczych i zdrowotnych) w celu zwiększenia ich dostępności w tym:

1.     Rozwój usług asystenckich (skierowanych do osób z niepełnosprawnościami) i opiekuńczych (skierowanych do osób niesamodzielnych), w tym:

a) wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez wsparcie dla usług opiekuńczych i specjalistycznych usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz usług asystenckich;

b) inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków, przewóz osoby niesamodzielnej lub personelu sprawującego opiekę związane bezpośrednio z usługami świadczonymi osobie niesamodzielnej w ramach projektu),

c) wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach opiekuńczych np. teleopieki, systemów przywoławczych;

d) sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób

e) poradnictwo, w tym psychologiczne oraz umożliwienie edukacji, w tym szkoleń, praktyk i wymiany doświadczeń dla opiekunów faktycznych (w tym pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych).

Wsparcie w ramach projektu nie spowoduje:

a) zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług asystenckich lub opiekuńczych przez beneficjenta

oraz

b) zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania przez beneficjentów usług asystenckich lub opiekuńczych.

2.     Rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej w tym:

a) działania prewencyjne mające na celu ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej,

b) działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej, tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 dzieci do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych poniżej 14 dzieci,

c) rozwój placówek wsparcia dziennego poprzez tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowych placówek wsparcia dziennego , jak również w ramach istniejących placówek rozwój istniejących placówek wsparcia dziennego ,

d) kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,

e) wsparcie rodzin w zakresie pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych w celu zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz w celu umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych,

f) rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego obejmującego:

  • poradnictwo pedagogiczne mające na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic – dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka,
  • poradnictwo prawne, w szczególności z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • działania, które zmierzają do zażegnania problemów, których źródło tkwi w sposobie funkcjonowania rodziny oraz rodzaju więzi rodzinnych.

3. Wsparcie dla świadczenia i rozwoju usług w mieszkaniach wspomaganych w tym tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących w mieszkaniach wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W przypadku mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych możliwe jest tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu.

 

Cel tematyczny

Cel tematyczny 9: Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Priorytet Inwestycyjny

Priorytet inwestycyjny 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Cel interwencji

Celem interwencji przewidzianej do realizacji jest ograniczenie istniejących nierówności w zakresie dostępu do usług społecznych w tym usług opiekuńczych, środowiskowych, usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług. Dla zwiększenia efektywności i kompleksowości oferowanego wsparcia istotna będzie realizacja przedsięwzięć integrujących usługi różnych służb publicznych, a także innych podmiotów działających na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem. Wśród interwencji skierowanej do rodzin z dziećmi planowane jest wsparcie rodzin w rozwoju i samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych oraz wsparcie rozwoju pieczy zastępczej (jako element procesu deinstytucjonalizacji usług lub element kompleksowego procesu aktywnej integracji rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym). Ponadto, działania w ramach przedmiotowego Działania powinny skoncentrować się na rozwoju usług asystenckich (skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i opiekuńczych (skierowanych do osób niesamodzielnych). Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi będzie połączone z działaniami aktywizującymi ich opiekunów w celu promowania ich zatrudnienia), usług w mieszkaniach wspomaganych, usług poradnictwa prawnego i obywatelskiego, specjalistycznego poradnictwa rodzinnego oraz usług interwencji kryzysowej (świadczone jako jeden z elementów szerszego, kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektów w ramach aktywnej integracji).

Kwota dofinansowania 22 352 941,00 zł.
Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta 5%
Maksymalny % poziomu dofinansowania 95 % (85% UE+10%BP)

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Opublikowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającej właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 4.08.2016r.
Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy dostarczyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, pok. 006 (kancelaria).

Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadkach określonych w art. 57. § 5 KPA z wyłączeniem pkt. 1, dotyczącego możliwości przesyłania dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej. W szczególności termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Wówczas za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego.

W przypadku nadania przesyłki u operatora innego niż ten, o którym mowa powyżej (np. pocztą kurierską), pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IOK w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru, tj. do  4.08.2016r.

Sposób
i miejsce udostępnienie Regulaminu konkursu

Regulamin konkursu zostanie umieszony na stronie internetowej www.wup.pl, www.rpo.wz.pl oraz na portalu funduszy europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Informacja
o spotkaniu informacyjnym dotyczącym Regulaminu konkursu

Szczegółowe informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl, www.rpo.wz.pl oraz na portalu funduszy europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Dodatkowe informacje nt. naboru Dodatkowych informacji dla ubiegających się o dofinansowanie udziela
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie:

  • Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, pok. 210, 211,
    tel. 91 42 56 163, 91 42 56 164, efs@wup.pl

oraz

  • Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie, ul. Słowiańska 15a, pok. 25, 26,
    tel. 94 34 45 025, 94 34 45 026, efskoszalin@wup.pl

(od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30).

Pliki do pobrania ·         Regulamin konkursu Pobierz plik

·         załączniki do Regulaminu konkursu Pobierz plik

Ogłoszenie o konkursie 7.6 wersja 1.0
Ogłoszenie o konkursie 7.6 wersja 1.0
RN_7-6_2016-RPO-WZ-2014-2020_KSa-1062016-bez-recenzji_2.docx
571,3 KiB
841 Downloads
Szczegóły
Załącznik do regulaminu 7.6 wersja 1.0  7.6
33,1 MiB
185 Downloads
Szczegóły
Harmonogram Oceny Wniosków 7.6 wersja 1.0
Harmonogram Oceny Wniosków 7.6 wersja 1.0
harmonogram_oceny_wnioskow_7_6_20160601.doc
2,1 MiB
281 Downloads
Szczegóły
Tabelka do regulaminu naborów 7.6 wersja 1.0
Tabelka do regulaminu naborów 7.6 wersja 1.0
tabelka_do_naborow_RK_7_6_20160601.docx
1,9 MiB
405 Downloads
Szczegóły