Działanie 7.6 RPO WZ 2014-2020. Nabór wniosków na świadczenie usług społecznych w interesie ogólnym

Dodano przez: Daniel Sawicki | 5 lipca 2016

Informujemy, że dnia 4 lipca rozpoczął się nabór wniosków na świadczenie usług społecznych w interesie ogólnym i potrwa on do 1 sierpnia br.
Do aplikowania szczególnie zachęcamy organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług społecznych użyteczności publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne (pomocy społecznej; wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej), spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Dokumentacja konkursowa znajduje się pod adresem http://rpo.wup.pl/?announcements=rpzp-07-06-00-ip-02-32-k0916.”