Działanie 7.6 (P03) – Aktualizacja Wezwania dla trybu pozakonkursowego

Dodano przez: Alicja Giszczak | 26 stycznia 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, nabór nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P03/20 (tryb pozakonkursowy), udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowane załączniki do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym wraz z Tabelą z wykazem zmian.

Zaktualizowano:

  • Załącznik nr 1 Szczegółowe zasady dotyczące wsparcia.
  • Załącznik nr 2 Kryteria oceny projektu/ów.
  • Załącznik nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu
  • Załącznik nr 9 Wzór Deklaracji realizacji projektu

Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. nowelizacji nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. oraz zmiany zapisu dodatkowych informacji/zaleceń dotyczących kryterium dopuszczalności: Zgodność Wsparcia.

Zapisy w samym Wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym nie uległy zmianie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).

Pobierz plik:

Tabela zmian

Załączniki