Działanie 7.6 (P01/20) – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak | 7 września 2020

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach naboru projektów w trybie pozakonkursowym nr  RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/20 w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach naboru nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/20 z dnia 27.04.2020 r.

W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.

Pobierz plik