Działanie 7.6 – Ogłoszenie konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 typ 1 i 3

Dodano przez: Daniel Sawicki | 18 kwietnia 2017

Dnia 18 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, typ 1 i 3.
Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl//. Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie i Koszalinie.
Informacje do ogłoszenia o naborze
Wstępna informacja o naborze
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach  Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym:  RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17
Termin, od którego można składać wnioski
18.05.2017 r.
Termin, do którego można składać wnioski
19.06.2017 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
 
18.09.2017 r.
 
Miejsce składania wniosków 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
pok. 006 (Kancelaria)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30
 
Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami
w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 22.06.2017 r.
Kto może składać wnioski?
–         jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
–         organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą
w obszarze usług społecznych użyteczności publicznej,
–         podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Świadczenie usług społecznych (m.in. pomocy społecznej, opiekuńczych) w celu zwiększenia ich dostępności w tym:
Typ 1. Rozwój usług asystenckich (skierowanych do osób
z niepełnosprawnościami) i opiekuńczych (skierowanych do osób niesamodzielnych)
Typ 3. Wsparcie dla świadczenia i rozwoju usług w mieszkaniach chronionych i wspomaganych polegające na tworzeniu miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Kryteria wyboru projektów
Zostały określone w Regulaminie konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
95% (85% EFS, 10% budżet państwa)
Minimalny wkład własny wynosi
5%
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
18 105 585,22 zł
Regulamin konkursu
Dostępny na stronie www.wup.pl, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Wzór wniosku o dofinansowanie
Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.
Wzór umowy o dofinansowanie
Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).
Pytania i odpowiedzi
Pytania należy kierować na adres:
efs@wup.pl,
efskoszalin@wup.pl.
Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl//
Linki
www.wup.pl//, www.rpo.wzp.pl oraz
 www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Wersje archiwalne dokumentów
nd
Pobierz plik:
Regulamin konkursu
Załączniki
Harmonogram oceny