Działanie 7.6 – Nabór wniosków w trybie pozakonkursowym

Dodano przez: Alicja Giszczak | 27 kwietnia 2020

Dnia 27.04.2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/20 w ramach Działania Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Pobierz plik:

Tabela, wezwanie, załączniki i harmonogram

Informacje do ogłoszenia o naborze
Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym, w ramach  Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:  RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/20
Termin, od którego można składać wnioski Od 11.05.2020 r.,
Termin, do którego można składać wnioski do 9.06.2020 r., do godz. 15:00:00.
Podział na rundy Nie dotyczy trybu pozakonkursowego
Miejsce składania wniosków  W systemie LSI2014

oraz

Złożenia Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IP należy dokonać za pomocą  jednej z poniższych form:

  1. osobiście lub przesłać kurierem lub pocztą tradycyjną  w siedzibie/na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

(Kancelaria hol WUP)

  1. elektronicznie.
Sposób składania wniosków o dofinansowanie Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz złożeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 15.06.2020 r.

Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę jego wpływu do kancelarii IP RPO WZ lub na adres skrzynki elektronicznej (wskazanej  w niniejszym Wezwaniu).

 

Kto może składać wnioski?

 

 

 

 

 

 

– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie

 

Na co można otrzymać dofinansowanie? Typ 1. Świadczenie usług społecznych (m.in. pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczych) w celu zwiększenia ich dostępności

oraz

Typ 3 Wsparcie dla świadczenia i rozwoju usług w mieszkaniach chronionych i wspomaganych polegające na tworzeniu miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym(również związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19).

Uszczegółowienie typów operacji możliwych do zrealizowania w ramach projektu znajduje się w Wezwaniu do złożenia projektu pozakonkursowego.

Grupa docelowa projektu –   osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,

–  rodziny i osoby w zakresie systemu wspierania rodziny, osoby sprawujące pieczę zastępczą, kandydaci na rodziny wspierające, zastępcze,

–   osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny;

–   opiekunowie faktyczni osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

–  podmioty realizujące usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej i społeczne w tym osoby prowadzące rodzinne domy dziecka (bezpośrednie wsparcie uzupełniające do działań nakierowanych na rodziny i osoby pozostające w pieczy zastępczej; działania te nie będą mieć charakteru systemowego wsparcia dostępnego w ramach PO WER)

–  osoby opuszczające pieczę zastępczą,

–  pracodawcy zatrudniający osoby z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnościami (uzupełniająco w projektach kierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi i/lub niepełno sprawnościami)

–   osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

–   osoby i/lub rodziny przeżywające kryzys psychiczny lub po przebytym kryzysie

–  osoby zagrożone lub dotknięte skutkami COVID-19;

–   jednostki samorządu terytorialnego (szczególności w zakresie przeciwdziałania i zwalczania COVID-19);

–  wolontariusze, opiekunowie sąsiedzcy, NGO, podmioty społeczne, jednostki opieki społecznej  oraz inne osoby lub podmioty związane z działaniami w zakresie przeciwdziałania i zwalczania COVID-19).

 

Kryteria wyboru projektów Zostały określone w Wezwaniu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu 92% (85% EFS, 7%BP)
Minimalny wkład własny wynosi 8%
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów (wartość projektu) 36 310 000 PLN
Wezwanie Dostępne na stronie www.wup.pl, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Wzór wniosku o dofinansowanie Stanowi załącznik do Wezwania.
Wzór umowy o dofinansowanie Stanowi załącznik do Wezwania.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Nie dotyczy
Pytania i odpowiedzi Pytania należy kierować na adres:

malgorzata_grabusinska@wup.pl

Linki www.wup.pl//, www.rpo.wzp.pl oraz

www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wersje archiwalne dokumentów nd