Działanie 7.6 – Nabór wniosków w trybie pozakonkursowym

Dodano przez: Alicja Giszczak | 27 kwietnia 2022

Dnia 27 kwietnia 2022 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór w trybie pozakonkursowym nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/22 w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym – typ projektu 6 Realizacja kompleksowej i interwencyjnej pomocy dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego br. (w tym dzieci)  mającej na celu wspieranie procesu ich ochrony na terenie Polski i integracji w szczególności w zakresie: zapewnienia pomocy prawnej, psychologicznej i psychoterapeutycznej, zatrudnienia osoby posługującej się językiem ukraińskim/ tłumacza, pokrycia kosztów zakupu przedmiotów i środków przeciw COVID-19, zapewnienia asystenta integracyjnego opracowującego indywidualną ścieżkę integracji społecznej wspierającego w kontaktach z instytucjami i sytuacjami życia codziennego, organizowania i finansowania kursów, szkoleń lub innych form kształcenia, w tym nauki języka polskiego, organizacja opieki nad dzieckiem i młodzieżą, osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zajęcia i warsztaty integracyjne.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).  

Pobierz plik:

Wezwanie

Harmonogram

Załączniki

Informacje do ogłoszenia o naborze

Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym, w ramach  Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:  RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/22

Termin, od którego można składać wnioski

Od 28.04.2022 r.,

Termin, do którego można składać wnioski

do 13.05.2022 r., do godz. 15:00:00.

Podział na rundy

Nie dotyczy trybu pozakonkursowego

Miejsce składania wniosków (wpisz nazwę instytucji oraz jej adres)

W systemie LSI2014 

oraz

złożenia Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IP należy dokonać elektronicznie.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI2014 w terminie naboru projektów tj. od dnia 28.04.2022 r. do dnia 13.05.2022 r. oraz złożeniu do IP RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi Wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni kalendarzowych od zakończenia naboru tj.: do 18.05.2022 r.

Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę jego wpływu na adres skrzynki elektronicznej WUP tj.: nabor76p1@wup.pl

Kto może składać wnioski?

 

Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne zgodnie z zatwierdzonym wykazem podmiotów dla danego naboru przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 6 Realizacja kompleksowej i interwencyjnej pomocy dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego br. (w tym dzieci)  mającej na celu wspieranie procesu ich ochrony na terenie Polski i integracji w szczególności w zakresie: zapewnienia pomocy prawnej, psychologicznej i psychoterapeutycznej, zatrudnienia osoby posługującej się językiem ukraińskim/ tłumacza, pokrycia kosztów zakupu przedmiotów i środków przeciw COVID-19, zapewnienia asystenta integracyjnego opracowującego indywidualną ścieżkę integracji społecznej wspierającego w kontaktach z instytucjami i sytuacjami życia codziennego, organizowania i finansowania kursów, szkoleń lub innych form kształcenia, w tym nauki języka polskiego,  organizacja opieki nad dzieckiem i młodzieżą, osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zajęcia i warsztaty integracyjne.

Grupa docelowa projektu

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego br. 

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Wezwaniu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

100% (85% EFS, 15%BP)

Minimalny wkład własny wynosi

nie jest wymagany

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

17 758 975,00 PLN

Wezwanie

Dostępne na stronie www.wup.pl/rpo/, www.rpo.wzp.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Wezwania.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Wezwania.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

 

Pytania należy kierować na adres:

katarzyna_hawelka@wup.pl

Linki

www.wup.pl/rpo/, www.rpo.wzp.pl oraz portal www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wersje archiwalne dokumentów

nd