Działanie 7.6 (typ 2)- Nabór wniosków w trybie konkursowym

Dodano przez: Alicja Giszczak | 4 października 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach  Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21.

Informacje do ogłoszenia o naborze: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21

Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach  Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21

Termin, od którego można składać wnioski

od 04.11.2021 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do 26.11.2021 r., do godz. 15:00:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

 

24.02.2022 r.

Podział na rundy

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Miejsce składania wniosków

W systemie LSI2014 

oraz

poprzez elektroniczne złożenie Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IP.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na:

·         opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów

oraz

·         złożeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 01.12.2021 r.

 

Złożenia Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IOK należy dokonać elektronicznie z adresu mailowego wskazanego  w części B 1.4 i/lub B.7 wniosku o dofinansowanie projektu na adres skrzynki elektronicznej:

nabor762@wup.pl

 

Kto może składać wnioski?

 

 

 

 

 

 

–        jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

–        organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług społecznych użyteczności publicznej,

–        podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. 

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 2:

Rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej w tym:

–        działania profilaktyczne mające na celu ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej,

–        działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej, tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 osób do usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, typu specjalistyczno-terapeutycznego lub interwencyjnego  do 14 osób;

–        rozwój placówek wsparcia dziennego poprzez tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowych placówek wsparcia dziennego, jak również w ramach istniejących placówek rozwój istniejących placówek wsparcia dziennego,

–        kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielniania się wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo – wychowawczych lub wychowanków rodzinnych domów dziecka, w tym m.in.:

  • mieszkanie wspomagane – koszty utworzenia, wyposażenia/doposażania, opłaty i usługi dostarczane do mieszkań, opłaty stałe utrzymania mieszkania (m.in. media), usługi (np. opiekuńcze, wspierające, doradcze, treningowe);
  • pomoc pieniężna przeznaczona na usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, którym celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Pomoc ta może zostać przeznaczona w części na koszty utrzymania mieszkania wspomaganego oraz koszty działalności socjalno – bytowej (koszty utrzymania się ponoszone przez podopiecznych w ramach treningu samodzielności) – pomoc ta może być finansowana wyłącznie w formie wkładu własnego do projektu;
  • usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w systemie edukacji pozaformalnej i nieformalnej;
  • budowanie kompetencji społeczno – kulturowych w naturalnym otwartym środowisku (udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, edukacyjnych w formie stacjonarnej lub wyjazdowej);
  • kursy, szkolenia, superwizje, konsultacje, trening facylitacji, mediacje, coaching dla trenerów i opiekunów dla osób usamodzielnianych.

–        kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, na prowadzących rodzinne domy dziecka i na dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (wraz z działaniami mającymi na celu pozyskanie nowych kandydatów) oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,

–        wsparcie rodzin w zakresie pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych w celu poprawy umiejętności rodzicielskich, zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz w celu umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych,

–        rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego  (w tym m.in. superwizja i doradztwo dla pracowników instytucji wspierających rodziny) obejmującego minimum jedną z poniższych form:

·         poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne mające na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic – dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka,

·         poradnictwo prawne, w szczególności z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego,

·         działania, które zmierzają do zażegnania problemów, których źródło tkwi w sposobie funkcjonowania rodziny oraz rodzaju więzi rodzinnych.

–        Działania profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej poprzez tworzenie miejsc kwarantanny.

–        Działania związane z przeciwdziałaniem skutków COVID-19 skierowane do osób przebywających w pieczy zastępczej.

 

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

90% (85% EFS, 5% budżet państwa)

Minimalny wkład własny wynosi

10%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 588 235,29 zł.

Regulamin konkursu

Dostępny na stronie www.rpo.wup.pl, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (dalej: ustawa) oraz w art. 18 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (dalej: specustawa funduszowa). Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

 

Pytania i odpowiedzi

(jeśli się pojawią w trakcie trwania naboru)

Pytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl,

efskoszalin@wup.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl

Linki
(link do ogłoszenia o naborze zamieszczonego na stronie instytucji organizującej konkurs)

www.rpo.wup.pl, www.rpo.wzp.pl oraz

 www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Wersje archiwalne dokumentów

Nd.

 

Pobierz plik:

Regulamin konkursu

Załączniki

Lista sprawdzająca

Harmonogram