Działanie 7.6 – Lista projektów konkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17

Dodano przez: Alicja Giszczak | 31 sierpnia 2017

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 dla Działania 7.6, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.6  Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 z dnia 18.04.2017r.
Ponadto, na podstawie art. 44 ust.5 Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, IOK zamieszcza listę członków KOP.
Jednocześnie nadmieniam, że w przedmiotowym konkursie IOK zwiększyła kwotę przeznaczoną na konkurs do kwoty wskazanej w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2017 rok.
W związku z tym, iż wartość projektów, które osiągnęły wymagane minimum punktowe nie przekroczyła zaplanowanej w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2017 rok alokacji na konkurs nie zaszły przesłanki do przeprowadzenia oceny strategicznej.
Pobierz plik:
Lista rankingowa
Lista członków KOP